Skip to content

Drets laborals
No
existeixen diferències en l’àmbit laboral, pel que existeixen iguals drets en ambdues situacions.

Reconeixement dels fills
* Al contraure matrimoni se suposa que són fills del marit els nascuts després de 180 dies després del matrimoni o 300 dies següents a la seva dissolució o a la separació legal o de fet dels cònjuges.
* En la parella de fet la filiació no es pressuposa, pel que en ser parella de fet es deuen realitzar uns tràmits administratius o judicials per a establir-la. Voluntàriament, el pare haurà de tramitar el reconeixement de paternitat davant el Registre Civil, en escriptura pública o testament. Si el reconeixement no és voluntari s’haurà de dur a terme un procediment judicial i recaure una sentència ferma.

Beneficis en la Declaració de la Renda
En cas d’estar casat, és possible fer la declaració de lloguer individual o conjunta. Mentre que en el cas de parella de fet només és possible fer la declaració de lloguer individual.

Obtenir la nacionalitat espanyola
* Obtenir la ciutadania espanyola després de contraure matrimoni
Casar-se amb un ciutadà espanyol no atorga directament la ciutadania espanyola a la persona estrangera, però li situï en una situació més avantatjosa, ja que es redueix els terminis de residència que ha de complir l’interessat per a la sol·licitud.
Com regla general, assolir la nacionalitat espanyola per residència exigeix una residència de deu anys, però existeixen casos en el període de residència exigit que es redueix. Un d’ells és que, en el moment de la sol·licitud de la nacionalitat, la persona fa un any que està casat amb un espanyol o espanyol i no estigui separat legalment.
* En cas de parelles de fet, aquest benefici no existeix

Dret hereditari
En Catalunya no existeixen diferències.

Què passa respecte a la pensió de vida?
Els requisits són diferents
* En el cas dels matrimonis, els conjugues tindran dret a la pensió de vida amb caràcter vitalici de manera general. No obstant això, en el supòsit que la mort sigui per una malaltia comuna anterior al moment de contraure matrimoni, es requereix una sèrie de requisits alternatius:
* Que el matrimoni hauria celebrat amb un any d’antelació com a mínim a la data de la mort, amb una antelació mínima de 2 anys respecte a la data de la desaparició del causant.
* L’existència de fills comuns.
* Un període de convivència superior als dos anys.
* Dret a la pensió de vida en les parelles de fet
Les parelles de fet tindran dret a la pensió de vida, amb caràcter vitalici, però són necessaris més requisits que en el cas dels matrimonis:
* Acreditar ser parella de fet mitjançant el certificat d’inscripció o el document públic de formalització.
* Acreditar mitjançant el certificat d’empadronament una convivència anterior a la mort i amb una durada ininterrompuda no inferior a cinc anys, salvo que existien fills en comú.
* En el cas d’extinció de la parella de fet s’exigeix també el requisit de la pensió compensatòria, amb l’excepció de les dones víctimes de violència de generositat.
* En morts anteriors a l’1 de gener del 2022 es demanaria també un límit d’ingressos.

Altres diferències entre contraure matrimoni o fer-se parella de fet
Encara que no és idèntic, són assimilables els tràmits, donat que la part administrativa és semblant i es tracta en l’àmbit dels Registres Civils o administratius.

Us ajudem? A Tortajada Advocats som experts a gestionar casos com el teu. Contacta amb nosaltres per a un assessorament personalitzat.

Back To Top