Skip to content

En matèria d’acomiadament, Espanya té establert un sistema d’acomiadament lliure a favor de la llibertat dels empresaris (tret dels casos de nul·litat o atemptat de drets fonamentals), però amb indemnitzacions per als treballadors.

 

 

Fins fa poc, la indemnització que corresponia a un treballador per un acomiadament improcedent estava clara i es determinava per imperatiu legal:

1. Es calcula sobre la base de 33 dies de salari per any treballat, amb un límit màxim de 24 mensualitats.

2. Excepció: Quan estem davant d’un contracte subscrit abans del 12 de febrer de 2012 i només per al temps treballat anterior a aquesta data la indemnització es calcula a raó de 45 dies per any treballat, amb un límit de 42 mensualitats. Els mesos o anys posteriors al 12 de febrer del 2012 s’indemnitzaran a raó de 33 dies per any, independentment de la data de signatura del contracte.

Ja de forma consolidada el 2024, es produirà un augment de litigiositat en matèria d’acomiadament, atès que a la forma de càlcul anterior cal afegir un nou concepte, sempre favorable a augmentar l’import de la indemnització, que és el que anomenem “indemnització addicional” a l’àmbit de l’acomiadament improcedent.

L’origen de la mateixa es troba en l’aplicació del que disposa l’article 24 de la Carta Social Europea, que estableix la necessitat de fixar una indemnització adequada quan s’hagi produït un acomiadament sense cap raó vàlida.

Això ha fet que els jutges socials complementin la suma indemnitzatòria establerta legalment de forma subjectiva i sense uniformitat per a tot el territori, cosa que porta al terreny de la manca de seguretat jurídica per a treballadors i empresaris.

Aquesta realitat ens portarà a un augment de la conflictivitat, atès que no hi ha normes segures que permetin avaluar la correcció dels pactes que eviten els processos judicials.

Atès el que s’ha dit, és més que probable que es dicti una nova regulació en què es modifiqui les causes que determinen un acomiadament improcedent i una nova fórmula de càlcul de la indemnització i la seva quantia.

Mentrestant, la conflictivitat està assegurada.

Back To Top