Skip to content

El Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, amplia les causes de nul·litat dels acomiadaments, tant objectius com disciplinaris, en relació amb les mesures de conciliació, modificant l’art. 53.4 i 55.5 de lEstatut dels Treballadors.

En relació amb l’acomiadament objectiu, seran considerades nul·les les decisions empresarials que extingeixin la relació laboral en els supòsits següents:

Article 53.4 de l’ET:

Quan les persones treballadores es trobin en períodes de suspensió del contracte de treball a causa del naixement, permís parental o malalties derivades de l’embaràs, el part o la lactància natural, o quan es notifiqui la decisió d’acomiadament dins els períodes de suspensió esmentats.

En el cas de treballadores embarassades, aquelles que hagin sol·licitat un dels permisos contemplats a l’article 37, apartats 3.b), 4, 5 i 6, o que estiguin gaudint-ne, així com les que hagin sol·licitat o estiguin gaudint de adaptacions de jornada previstes a l’article 34.8 o de l’excedència establerta a l’article 46.3. També s’inclouen les treballadores víctimes de violència de gènere per exercir el seu dret a la tutela judicial efectiva o els drets reconeguts en aquesta llei per a la seva protecció o assistència social integral.

En relació amb l’acomiadament disciplinari, seran considerades nul·les les decisions empresarials que extingeixin la relació laboral en els supòsits següents:

Article 55.5 de l’ET:

Durant els períodes de suspensió del contracte de treball per naixement, permís parental (segons l’article 48 bis) o malalties derivades de l’embaràs, el part o la lactància natural, o quan es notifiqui la decisió d’acomiadament dins d’aquests períodes de suspensió.

En el cas de treballadores embarassades, aquelles que hagin sol·licitat un dels permisos contemplats a l’article 37, apartats 3.b), 4, 5 i 6, o que estiguin gaudint-ne, així com les que hagin sol·licitat o estiguin gaudint de adaptacions de jornada previstes a l’article 34.8 o de l’excedència establerta a l’article 46.3. També s’inclouen les treballadores víctimes de violència de gènere per exercir el seu dret a la tutela judicial efectiva o els drets reconeguts en aquesta llei per a la seva protecció o assistència social integral.

Back To Top